1. Bevezetés, fogalmak

 

Az Alchemy Coaching Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1026 Budapest, Gyergyó utca 5. 2. em. 2., a továbbiakban: szolgáltató/adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Az Alchemy Coaching Bt. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

Az Alchemy Coaching Bt. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 

Az Alchemy Coaching Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A jelen tájékoztatóban az alább megnevezett fogalmak az itt megjelölt jelentéssel bírnak:

 

  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

·       érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

  • adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja; jelen Szabályzat értelmében az Alchemy Coaching Bt.;

  • ügyfél: az Adatkezelővel jogviszonyba lépett vagy ilyen jogviszonyba lépni kívánó vagy hírlevélre feliratkozó érintett;

  • üzleti partner: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás;

  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

  • nemzetközi adattovábbítás: nem EGT-államban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás;

  • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

·       2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·       Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

·       2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·       2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 

Az adatkezelés jogalapjai a jelen fejezetben később részletezettek szerint az alábbiak lehetnek:

a)         Jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelés („jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. c) pont)

b)         Coaching szolgáltatási szerződés teljesítése („szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont);

c)         Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése („jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont);

d)         Az ügyfél külön nyilatkozatban és külön előzetes tájékoztatás alapján történő hozzájárulása („hozzájáruláson alapuló adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont).

 

Az Alchemy Coaching Bt. kizárólag nagykorú, teljesen cselekvőképes személyek adatait kezeli és nem felel a hamis vagy megtévesztő adatok szolgáltatásából eredő jogkövetkezményekért.

 

2.1. Coaching szolgáltatás

 

Az Alchemy Coaching Bt. a hozzá forduló ügyfelek részére személyes, segítő, fejlesztő tevékenységet magában foglaló egyéni és csoportos (továbbiakban együtt: coaching) szolgáltatásokat nyújt.

 

Az adatkezelés célja: coaching szolgáltatás nyújtása, az adatkezelő és az ügyfél között létrejött coaching szolgáltatási szerződés teljesítése, végrehajtása, szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, kapcsolattartás, az ügyfél által igénybe vett szolgáltatások követése.

 

Az adatkezelés jogalapja: coaching szolgáltatásra irányuló „szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”, „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt általános személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az ügyfél által a szolgáltatás teljesítése során átadott egyéb személyes adatok (pl. személyes célok, munkahelyi tevékenységre, magánéletre vonatkozó adatok).

 

Az adatkezelő különleges adatokat a coaching szolgáltatás során általában nem kezel. Különleges adatok esetleges kezelése csak az érintett előzetes és kifejezett, írásbeli hozzájárulásával történik, a hozzájárulás visszavonásáig. Az érintett a különleges adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal.

 

Az adatok törlésének határideje: a coaching szolgáltatás megszűnésétől számított 5 év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: coaching szolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása.

 

2.2. A 2.1. pontban írt szerződéssel kapcsolatos, statisztikai elemzés, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások követése.

 

Az adatkezelés célja: a coaching szolgáltatással kapcsolatos statisztikai elemzés, a szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel történő kapcsolattartás, az igénybevett szolgáltatások követése.

 

Az adatkezelés jogalapja: „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatok törlésének határideje: a coaching szolgáltatás befejezésétől számított 5 év.

 

Adatfeldolgozó:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

Címzett

Székhely

Közölt adatok

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA[1]

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és coaching szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattétel érdekében

email szolgáltatás nyújtása (adatok rögzítése, tárolása, törlése stb.)

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: coaching szolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása.

 

2.3. A https://www.drkarafiath.hu honlap cookie kezelése és a látogatók felhasználói adatainak gyűjtése

 

2.3.1. Mik azok a Cookie-k?

 

A Cookie vagy Süti jelentése: file vagy információ töredékek, amelyeket az internetes böngésző ment le a weboldalakról és tárolja azokat az érintett számítógépén. Ezeknek a Cookie-knak a segítségével ismeri fel az adott weboldal anyagait tároló szerver, a weboldalra történő visszalátogatásakor, hogy az érintett már járt az oldalon.

 

A https://www.drkarafiath.hu weboldal látogatásával tudomásul veszi az érintett felhasználó, és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon tett látogatások során egy vagy több Cookie elküldésre kerül számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad Cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztessen, hogy Cookie-kat küldtek a számítógépére.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, az Alchemy Coaching Bt. is használ ilyen Cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az Alchemy Coaching Bt. által használt Cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt a számítógépében.

Harmadik féltől származó Cookie-k használata is történhet a weboldalon.

 

A Cookie-k típusai

·       Munkamenet, azaz Session Cookie-k:

Ezek a Cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet Cookie törlődik.

·       Állandó Cookie-k:

Ezek a Cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a Cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

·       Saját Cookie-k:

Ezeket a Cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

·       Harmadik fél Cookie-k

Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a Cookie-t a honlapon keresztül. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is kap Cookie-kat. Az adatkezelő nem szabályozza ezeknek a Cookie-knak a generálását, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott Cookie-król és azok kezeléséről.

 

A Cookie-k használatáról a holnapot látogató érintett minden látogatáskor külön figyelemfelhívó tájékoztatást kap (Cookie banner).

 

2.3.2. A https://www.drkarafiath.hu oldal látogatóinak felhasználói adatkezelése

 

A https://www.drkarafiath.hu weboldal a Squarespace Ireland Ltd. (Le Pole House, Ship Street Great Dublin 8, Ireland) programjait használja a honlap látogatottságával kapcsolatos adatok gyűjtése céljából, amelyekre vonatkozó részletes információk a https://support.squarespace.com honlapon érhetők el.

 

A hivatkozott programok az érintett felhasználó számítógépén Cookie-kat helyezhetnek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az érintettek a Cookie-k használatának tudomásulvételével engedélyezik az adatkezelő részére a programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az adatkezelő részére. Mindemellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a Cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a böngésző megfelelő beállításával. A Cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

 

Az adatkezelés célja: https://www.drkarafiath.hu weboldal látogatottságával kapcsolatos adatok gyűjtése, marketing célú elemzése

 

Az adatkezelés jogalapja: „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: látogatás dátuma, időpontja, IP cím, link forrása (referrer), böngésző verzió, operációs rendszer típusa

 

Az adatok törlésének határideje: a honlap látogatását követő 7 nap.

 

Adatfeldolgozó:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

Címzett

Székhely

Közölt adatok

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

Squarespace Ireland Ltd.

Le Pole House, Ship Street Great Dublin 8, Ireland[2]

látogatás dátuma, időpontja, IP cím, link forrása (referrer), böngésző verzió, operációs rendszer típusa

a honlap látogatottságával kapcsolatos adatok gyűjtése

adatok rögzítése, tárolása, rendszerezése, törlése stb.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap látogatásának elmaradása, vagy csökkent funkciókkal történő használat.

 

2.4. Ajánlatkérés, jelentkezés coaching szolgáltatásra a https://www.drkarafiath.hu oldalon, e-mailen vagy telefonon

 

Az adatkezelő a https://www.drkarafiath.hu weboldalon található felületen, e-mailen vagy telefonon ajánlatot kérők bizonyos személyes adatait az alábbiak szerint kezeli. A jelen pontban írt adatkezelés kiterjed a csoportos foglalkozások (pl. elvonulások) vonatkozásában, a https://www.drkarafiath.hu weboldalon keresztül történő jelentkezésre is.

 

Az adatkezelés célja: az ügyfél igényének megfelelő coaching szolgáltatás vonatkozásában történő ajánlattétel, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ügyféllel a coaching szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”, „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az ügyfél által az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges személyes adatok.

 

Az adatok törlésének határideje: a coaching szolgáltatás nyújtása iránti igény elutasítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az adatok rögzítését követő 2 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

 

 

Adatfeldolgozó:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA[3]

név, e-mail cím, az ügyfél által az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges személyes adatok

az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és coaching szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattétel

adatok rendszerezése, tárolása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: coaching szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

 

2.5. Hírlevél

 

Adatkezelő több helyen lehetőséget biztosít https://www.drkarafiath.hu oldalon arra, hogy az érdeklődők feliratkozzanak hírlevelére. A feliratkozási lehetőség csak kifejezett hozzájárulással vehető igénybe és minden esetben tartalmaz tájékoztatást a jelen szabályzat megfelelő pontjára utalással.

 

Az adatkezelés célja: az érintettek számára hasznos, érdekes, értékes információk, ajánlatok közlése, hírlevelekkel kapcsolatos aktivitás (pl. megnyitás ténye, időpontja, a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások ténye és száma) megismerése, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adat (pl. a feliratkozás dátuma, a hozzájárulás tartalma, a feliratkozás forrása) tárolása.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „hozzájáruláson alapuló adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, hírlevelekkel kapcsolatos aktivitás (pl. megnyitás ténye, időpontja, a hírlevelekben elhelyezett linkekre való átkattintások ténye és száma), hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatok (pl. a feliratkozás dátuma, a hozzájárulás tartalma, a feliratkozás forrása)

 

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásáig terjed.

 

Adatfeldolgozó:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, USA[4]

keresztnév, vezetéknév, e-mail cím

hírlevél eljuttatása az érintetteknek, hírlevelekkel kapcsolatos aktivitás mérése, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatok

címlista alapján emailek kiküldése, címlista és ahhoz tartozó név rögzítése, a címlista egyes adatainak rögzítése, törlése, megnyitási statisztika létrehozása, feliratkozással kapcsolatos adatok tárolása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: hírlevél fogadásának elmaradása.

 

2.6. Az adatkezelő üzleti partnereivel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnerek kapcsolattartóinak adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az üzleti partnerrel, a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése, illetve igénybevétele céljából.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör/pozíció.

 

Az adatok törlésének határideje: az üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év

 

Adatfeldolgozó:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA[5]

név, e-mail cím, telefonszám, munkakör/pozíció

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

adatok rendszerezése, tárolása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: üzleti kapcsolatba lépés elmaradása, üzleti kapcsolat megszűnése.

 

2.7. Számlázás

 

Az adatfeldolgozó a magánszemély ügyfelek és magánszemély/egyéni vállalkozó üzleti partnerek adatait a számlák kibocsátásához, könyveléséhez felhasználja és tárolja.

 

Az adatkezelés célja: Számlák kibocsátásához, könyveléshez szükséges adatkezelés, a  Számv tv.-ben és adó jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében

 

Az adatkezelés jogalapja: "jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés", "szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés"

 

A kezelt általános személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, egyéni vállalkozó adószáma.

 

Az adatok törlésének határideje: a szerződés megszűnését követő 8 év + 2 év (folyamatban lévő adóév és a törvényi határidőt követő adóév) elteltével, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére tekintettel).

 

Adatfeldolgozók:

A jelen pontban írt adatkezelési célok teljesüléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.

 

Név

Székhely

Közölt adatok

Az adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozói feladat

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

vezetéknév, keresztnév, számlacím, egyéni vállalkozó adószáma

Számv. tv.-ben előírtak teljesítése

számla kiállítása a Számv. tv.-ben és adójogszabályokban előírtak szerint

ENOLA 2004 Kft.

1114 Budapest, Bocskai út 21. 2. em. 3.

vezetéknév, keresztnév, számlacím, egyéni vállalkozó adószáma

Számv. tv.-ben előírtak teljesítése

könyvelés a Számv. tv.-ben és adójogszabályokban előírtak szerint

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelővel a szerződés megkötésének elmaradása.

 

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az Alchemy Coaching Bt. számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

Az Alchemy Coaching Bt. a személyes adatok kezeléséhez szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)     változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alchemy Coaching Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Alchemy Coaching Bt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Alchemy Coaching Bt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, így különösen:

-       számítógépes hitelesítési rendszert alkalmaz legalább 8 karakteres jelszavakkal, amely rendszerhez kizárólag a felelős személyek férnek hozzá;

-       a vírusirtó programok és elektronikus eszközök sérülékenységét megakadályozó szoftverek alkalmazásával megvédi az elektronikus eszközöket és az adatokat a törvénytelen adatkezeléstől és jogosulatlan hozzáféréstől;

-       biztonsági másolatokkal, valamint az adatok és rendszerek elérhetőségének visszaállításával kapcsolatban lehetővé teszi az adatok sérülésének és elvesztésének megelőzését;

-       arra utasítja az adatkezelésért felelős személyeket, hogy hogy őrizzék meg a tudomásukra hozott adatok, valamint a kapcsolódó adatkezelés bizalmi jellegét. Kerüljék el, hogy a hitelesítő adatok őrizetlenül maradjanak, vagy hogy a munkaállomás az adatkezelési munkamenet során elérhető legyen;

-       intézkedéseket tesz a rendszerek megbízhatóságának, sértetlenségének, elérhetőségének és ellenálló-képességének, valamint az adatok elérhetőségének és hozzáférhetőségének fizikai vagy technikai incidensek során való biztosítása érdekében;

-       megfelelő képzést biztosít a személyzetnek.

 

Az Alchemy Coaching Bt. az adatkezelés során megőrzi

a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c)     a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni az információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Alchemy Coaching Bt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerver szintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésre, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az adatkezelő biztosítja, hogy a felelős személyek a GDPR-ral és a hatályos nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és/vagy az adatkezelő helyes gyakorlataival és/vagy érvényes belső eljárásaival összhangban kezelik az adatokat, és különösen:

 

a)         jogszerű és megfelelő módon kezelik az adatokat, kizárólag a feladataik teljesítése céljából és az azokkal összefüggő célokból;

b)         kizárólag a feladataik teljesítése érdekében férnek hozzá az adatokhoz, és elkerülik az adatokhoz való hozzáférést és azok kezelését, ha az nem feltétlenül szükséges;

c)         az adatkezelő előzetes engedélye nélkül nem osztják meg és nem közlik másokkal az adatokat;

d)         a lehető legnagyobb mértékű titoktartást biztosítja az adatok kezelése során;

e)         folyamatosan ellenőrzi az adatokat, azok naprakészségét, teljességét és relevanciáját;

 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: Alchemy Coaching Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1026 Budapest, Gyergyó utca 5. 2. em. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-511522

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Adószám: 28651200-1-41

Telefonszám: +36209220092

E-mail: drkarafiath@gmail.com

 

Adatvédelmi felelős

Név: Karafiáth Balázs László

Telefonszám: +36209220092

E-mail: drkarafiath@gmail.com

 

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog a GDPR alapján:

Az Alchemy Coaching Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái; akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Alchemy Coaching Bt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Alchemy Coaching Bt. elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Alchemy Coaching Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alchemy Coaching Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Alchemy Coaching Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-      az adatkezelés jogellenes; és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Alchemy Coaching Bt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

-      az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

-      meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-      az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alchemy Coaching Bt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Panasz az adatvédelmi felelősnél:

Amennyiben az Alchemy Coaching Bt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz:

Név: Karafiáth Balázs László

Telefonszám: +36209220092

E-mail: drkarafiath@gmail.com

Cím: 1026 Budapest, Gyergyó utca 5. 2. em. 2.

 

Bírósághoz fordulás joga:

 Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

A tájékoztató hatálybalépése: 2018. 05. 25.

[1] A nemzetközi adattovábbítás a GDPR és az Info. tv. szabályainak megfelelő, különös tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó az EU–USA magánélet-védelmi pajzs által jóváhagyott szerződés alapján dolgozik.

[2] Az esetleges nemzetközi adattovábbítás a GDPR és az Info. tv. szabályainak megfelelő, különös tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó amerikai társvállalata az EU–USA magánélet-védelmi pajzs által jóváhagyott szerződés alapján dolgozik.

[3] A nemzetközi adattovábbítás a GDPR és az Info. tv. szabályainak megfelelő, különös tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó az EU–USA magánélet-védelmi pajzs által jóváhagyott szerződés alapján dolgozik.

[4] A nemzetközi adattovábbítás a GDPR és az Info. tv. szabályainak megfelelő, különös tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó az EU–USA magánélet-védelmi pajzs által jóváhagyott szerződés alapján dolgozik.

[5] A nemzetközi adattovábbítás a GDPR és az Info. tv. szabályainak megfelelő, különös tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó az EU–USA magánélet-védelmi pajzs által jóváhagyott szerződés alapján dolgozik.